NP11
طراحل فرایند فورج

طراحی مناسب فرآیند فورج باعث کاهش هزینه  و زمان ساخت ....

rolldie02
طراحی قالب های رول
  • کاهش میزان مواد بری قطعات با طراحی صحیح و مناسب جهت پایین بردن هزینه تمام شده .
شبیه سازی فرابند فورج
  • قبل از ساخت قالب شبیه سازی فرایند فورج به صورت اصولی و  با تقریب بسیار بالا به واقعیت انجام می گردد.
RO11
مدلسازی قطعات و قالبهای صنعتی

مدلسازی کلیه قطعات فورج , قالبهای فورج و قطعات صنعتی پلاستیکی و فلزی