FORGING TRCHNOLOGY Modern Solution !

rolldie02

خدمات

NP11

طراحل فرایند فورج

طراحی مناسب فرآیند فورج باعث کاهش هزینه  و زمان ساخت ….

rolldie02

طراحی قالب های رول
  • کاهش میزان مواد بری قطعات با طراحی صحیح و مناسب جهت پایین بردن هزینه تمام شده .

http://iforging.ir/wp-content/uploads/2020/06/roll_Trim.mp4#t=,12

شبیه سازی فرابند فورج
  • قبل از ساخت قالب شبیه سازی فرایند فورج به صورت اصولی و  با تقریب بسیار بالا به واقعیت انجام می گردد.
RO11

مدلسازی قطعات و قالبهای صنعتی

مدلسازی کلیه قطعات فورج , قالبهای فورج و قطعات صنعتی پلاستیکی و فلزی